Mountain views

ที่ยวชม วัดร่องขุ่น ที่สวยงาม

ขี่ช้าง ชมธรรมชาติ ที่สมบูณร์

พายเรือคานู ที่แม่น้ำกก

 ตกปลา

ที่เชียงราย ยังมีกิจกรรมที่หน้า

สนใจอีกมากมาย

หลายอย่างให้คุณ

ได้พาครอบครัวเพื่อน      คนรู้ใจ มารวมหา

ความสุข สนุก

และ เพลิดเพลิน กับ  

ความสวยงาม ของ

ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม ของชาว

เมืองเหนือ วิวสวย

อาหาร อร่อย แหล่ง

ชอ๊ปปิ้ง มากมาย

มอนฟ้าเม้าเท็นรีสอร์ท

บ้านพลับพลาวิไล คุ้มเคียงเดือน และห้องประชุมสัมมนา


เป็นบ้านหนึ่งที่อยู่รวมกลุ่มกลับบ้านหลายหลัง หลาย

เจ้าของ ที่ได้รวมตัวกันปลูกบ้าน ใว้ต้อนรับนักท่อง

เที่ยง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ บ้านทุกหลัง

จึงถูกสร้างอย่างปราณึตสวยงามตามแบบบ้านดิน

ของทางเหนือ ความสมบูณร์ของธรรมชาติ ความสวยงามของภูมิประเทศ และวัฒนธรรมอันดีงาม

ยังเป็นเสน่ห์ของ นครเชียงราย  ท่านจะได้พบกับการ

พักผ่อนอันสุนทรีย์ เราขอบริการท่านด้วยมาตรฐาน ระดับ 5 ดาวในราคาโฮมสเตย์

เชียงรายมีกิจกรรม

ที่หน้าสนใจหลาย

อย่างให้คุณได้สนุก

กับครอบครัว เพื่อน

และคน รู้ใจ

เล่นเรือคานู

ขี่ช้าง

นวดแผนไทย

ล่องแพ

กอล์ฟ

ตกปลา

บ้านพลับพลาวิไล

English